3D fastighetsbildning

Utveckla din fastighet med 3D fastighetsbildning!

Sedan 1 januari 2004 är det möjligt att ny- och ombilda tredimensionella (3D) fastigheter. Till skillnad från en traditionell fastighet som är avgränsad i horisontalplanet är en 3D-fastighet avgränsad både horisontellt och vertikalt. 3D-fastigheten utgör därmed en volym, exempelvis ett våningsplan i en byggnad eller en tunnel. 3D fastighetsbildning har fått successivt en ökad användning inom olika områden.

Användning av 3D fastighetsbildning

Tunnlar, broar, stationshallar, bussterminaler och liknande anläggningar är exempel inom kommunikationsområdet där 3D fastighetsbildning kommit till användning.  Brist på mark för ny bebyggelse i tätorter har lett till att ny bebyggelse skapas genom att utrymmen ovanför eller under befintliga anläggningar kan nyttjas genom 3D fastighetsbildning.  Nya radhus ovanpå befintliga affärs- och kontors-byggnader är exempel på förtätningar där radhusbebyggelsen utgör en 3D-fastighet. Exempel på utrymmen under befintliga anläggningar är 3D- fastighetsbildning för parkeringsanläggningar i bergrum.

3 D fastighetsbildning kan förbättra ekonomin

Av förvaltnings- eller finansieringsskäl kan en uppdelning av befintliga byggnader och anläggningar vara intressanta. Ett ändamålsenlig utnyttjande av en lokal- och bostadsfastighet kan man skapa så, att den som är inriktad på förvaltning av lokaler äger lokalfastigheten och den som är specialist på förvaltning av bostäder äger bostadsfastigheten. Här kan omvandling av en oäkta bostadsrättsförening till en äkta förening vara ett annat exempel. En 3D-fastighet bildas av den kommersiella delen. De icke kvalificerande intäkterna i bostadsrättsföreningen blir därigenom tillräckligt små för att föreningen ska bli äkta.

Faqtum har som konsult medverkat till att bostadsrättsföreningens årsavgifter försvinner vid omvandlingen! 

Läs gärna mera, se Bostadsrätt, Äkta/oäkta bostadsrättsföreningar.

 

Även vid 3 D fastighetsbildning gäller att fastigheten blir lämplig !

En förutsättning vid 3D-fastighetsbildningen är att de särskilda villkoren i fastighetsbildningen är uppfyllda. Rättigheter som krävs löses genom servitut och gemensamhetsanläggning. Inledningsvis klarar man ut var fastighetsgränserna lämpligen bör förläggas. Vilka servitut som erfordras och vilken omfattning gemensamhetsanläggningen ska ha är också väsentligt för att få en framtida rationell förvaltning av berörda fastigheter.

Enligt Lantmäteriet fanns det 1 350 st  3 D- fastigheter den 31 dec 2022 i riket,( år 2021, 1 290 st) varav i Stockholms län 492 st, Västra Götalands län 307 och i Skåne län 152 st.  Det är i större tätorter med komplexa förutsättningar vad gäller markanvändningen och med höga fastighetsvärden som fördelarna med 3- D fastighetsbildning i första hand märks. Faqtum hjälper dig med utredningsarbetet kring 3 D fastighetsbildningen så att Lantmäterimyndigheten får en ansökan som leder till en snabbare handläggning!

Vill du ha konsultstöd i ett 3D- fastighetsbildningsärende? Tag kontakt med Faqtum!

 

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande