Faqtum kan göra utredningar inför en förestående fastighetsbildningsåtgärd och med stöd av de kombinationer av förrättningsinstitut som finns föreslå en lösning som tillgodoser kundens behov. Samtidigt nås en effektiv och rättssäker lantmäteriprocess. Utredningen innebär även att handläggningstiden kan förkortas hos Lantmäterimyndigheten.