Skyddsbestämmelser

Om detaljplan eller områdesplan införs som innehåller bestämmelser om skydd, placering, utformning och utförande exempelvis för att bevara en kulturhistoriskt intressant byggnad, har en fastighetsägare enligt  14 kap 10 § PBL, rätt till ersättning om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Faqtum kan, antingen på uppdrag av kommunen eller berörd fastighetsägare utreda om förutsättningar för ersättning kan föreligga. Faqtum utreder här ersättningsfrågan. Här gäller inte bara att värdera skadan utan även att ta hänsyn till rättspraxis och motivuttalanden i förarbetena till PBL. Faqtum kan medverka som tekniskt biträde vid en eventuell process.

Skyddsbestämmelser

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande