Äkta/oäkta bostadsrättsföreningar

Äkta/oäkta bostadsrättsföreningar är begrepp som i skattesammanhang benämns som Privat bostadsföretag/oäkta bostadsföretag. En bostadsrättsförening är i de flesta fall ett privatbostadsföretag och här gäller att inkomster som hör till fastigheten inte beskattas. För att tillhöra den kategori av förening gäller att minst 60 % av de totala hyresintäkterna ska härröra från bostäder upplåtna med bostadsrätt. Om lägenhet är upplåten till juridisk person är denna intäkt inte kvalificerande.

Om en medlem i föreningen har två lägenheter är båda lägenheterna kvalificerande om medlemmen hyr ut till närstående. Vid beräkningen är det hyresintäkten, dvs inte årsavgiften, som utgör underlaget och den hyresintäkt som ska användas är egentligen bruksvärdeshyran. Den av Skatteverket framtagna genomsnittshyran för aktuellt riktvärdeområde kan även komma till användning för att göra denna bedömning, se https://riktvärdekartor.  På  Skatteverkets hemsida  finns mer information att hämta om aktuella skatteregler. Faqtum arbetar tillsammans med kvalificerade advokater så att inga skattemässiga överraskningar uppstår vid ett genomförande.

För att förändra en oäkta bostadsrättsförening till en äkta bostadsrättsförening kan bildandet av en 3D- fastighet för den del som av fastigheten som inrymmer verksamheter som ej ger kvalificerade intäkter, vara en lösning. Den 3 D-fastighet som bildas måste dock uppfylla de generella lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen. Faqtum har en bred erfarenhet av både 3D-fastighetsbildning, se https://faqtum.se/3d-fastighetsbildning/ och bostadsrätt och denna kombination av kompetenser är här till stor nytta.

Kontakta Faqtum på 046-77 22 30 eller mejla kontaktformuläret för konsultstöd vid förändring av oäkta bostadsrätt till äkta bostadsrätt (förvandling av en förening som exempelvis har en stor andel kommersiella lokaler i sin fastighet, så att beskattningen minimeras)