Mark och exploatering

Förändringar i samhället påverkar markanvändningen. Som exempel kan nämnas när ett gammalt industriområde ändras till ett område innehållande bostäder och verksamheter, när vägar, gator och järnvägar får nya sträckningar och när olika typer av ledningar ska ha nya lägen.

Ett knippe av lagar i form av expropriationslagen, ledningsrättslagen, plan och bygglagen, miljöbalken, anläggningslagen och fastighetsbildningslagen är hjälpmedel för att tvångsvis ta mark i anspråk för samhällets utveckling. Ersättningsfrågorna, som kan utlösas är vanligen komplexa och bör i ett tidigt skede finnas med som beslutsunderlag i processen. Faqtum Fastighets-utveckling är här verksam för den enskilde, för kommuner eller för statliga organ, antingen som samtalspartner i mindre och enklare ärenden eller som sakkunnig vid domstolsprocessen.

samhallsbyggnad