Om rivning av en byggnad inte tillåts har fastighetens ägare rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada detta innebär. Rätten till ersättning gäller dock enligt 14 kap 7 § PBL endast om skadan är betydande i förhållande till värdet av den berörda  delen av fastigheten. Faqtum utreder här ersättningsfrågan. Här gäller inte bara att värdera skadan utan även att ta hänsyn till rättspraxis och motivuttalanden i förarbetena till PBL. Faqtum kan medverka som tekniskt biträde vid en eventuell process.