Ägarlägenheter

1 jan 2004 ändrades fastighetsbildningslagen och det blev möjligt att bilda 3 D-fastigheter och 1 maj 2009 tillkom möjligheten att bilda ägarlägenheter.  En ägarlägenhet är också tredimensionell, men är avsedd att inte rymma annat än en bostadslägenhet. Syftet med införandet av ägarlägenheter var att tillföra bostadsmarknaden ytterligare en form för boende i flerbostadshus. Intresset av att bilda ägarlägenheter var dock lågt de första åren, men under det senaste året har intresset ökat påtagligt. Den 31 dec 2018 fanns det 1 292 ägarlägenheter i riket, 2019 fanns det 2 076 lägenheter och 2020 2 542 st. Av dessa lägenheter finns 1214 lägenheter i Stockholms län, 378 lägenheter i Västra Götalands län och 228 lägenheter i Skåne län.  Det är i ett antal huvudsakligen större kommunerna, i kommuner på västkusten,( ex Lysekil, Kungshamn och Fjällbacka) och i fjällen ( ex Åre och Storuman) där ägarlägenheterna är lokaliserade.

För ägarlägenheter som bildas i en befintlig byggnad gäller att utrymme inte inom 8 år före fastighetsbildningen till någon del använts som bostadslägenhet.  Det går således för närvarande inte att ombilda bostadshyresrätter eller bostadsrätter till ägarlägenheter.

Ytterligare ett särskilt krav som gäller vid bildandet av ägarlägenheter är, att minst tre ägarlägenhetsfastigheter bildas i en sammanhållen enhet.

För gemensamma utrymmen bildas en samfällighet som varje ägarlägenhet i huset äger del i. För gemensamma anläggningar, exempelvis vatten och avlopp, ventilation, fjärrvärme, hiss etc, bildas en gemensamhetsanläggning, som också varje ägarlägenhet äger del i.

Den löpande förvaltningen av samfälligheten/gemensamhetsanläggningen sköts av en samfällighetsförening.

Vilka fördelar finns?

 • Lägenheten kan enkelt hyras ut av ägaren på det sätt som ägaren finner lämpligt. I lagen om uthyrning av egen bostad (2012:978) regleras särskilt förutsättningarna kring uthyrningen.
 • Man får som ägare bättre kontroll över kostnaderna.
 • Det finns inga hinder mot att en ägarlägenhet kan köpas av en juridisk person.
 • Vid nyproduktion med låg säljgrad kan ägarlägenheter användas som ett genomförandeinstrument.

Vilka nackdelar finns?

 • Lagfartskostnad vid köp av ägarlägenhet.
 • Kostnader för pantbrev.
 • Högre fastighetsavgift än för hyresrätt eller bostadsrätt

Faqtums roll när ägarlägenheter aktualiseras, är att i ett idé- och förstudie arbete redovisa olika alternativ till genomförande. Därefter upprättas en utredning som beskriver ägarlägenheternas omfattning, erforderliga servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter mm, så att ett komplett underlag kan inges till lantmäterimyndigheten. Faqtum biträder vid lantmäteriförrättningen så att handläggningstiden minimeras.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande