Planering och genomförande

Att i ett tidigt planskede få grepp om vilka svårigheter som kan finnas för att genomföra en detaljplan och att analysera vilka genomförandeinstrument man kan använda är väsentligt för att minska kostnaderna. Planprocessen snabbas på och ger även ett underlag för att i vissa situationer justera planförslaget. De arbetsuppgifter som är kopplade till planering och genomförande såsom markförhandlingar, fastighetsvärderingar, genomförandebeskrivningar, hantering av servitut och nyttjanderätter samt utredningar kring fastighetsbildning, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar är Faqtum väl förtrogen med.

För att klara ut om ett planprogram eller ett detaljplaneförslag är ekonomiskt genomförbart är en analys som beaktar byggrätters värde, etapputbyggnader, infrastrukturkostnader mm av väsentligt värde. Den ekonomiska känsligheten för alternativa utformningar av planförslaget, beräkningar av exploatörsbidrag och planvinst kan vara ett exempel på vad som kan klarläggas. Successivt under planprocessen förbättras detaljeringsgraden, vilket innebär att i slutskedet av planprocessen har kalkylerna närmast karaktären av att vara en exploateringskalkyl. Fördelning av infrastrukturkostnader mellan olika intressenter med hänsyn till den planvinst som skapas är andra exempel på uppdrag.

 

Faqtum fastighetsutveckling

Tag gärna kontakt med Faqtum för att förutsättningslöst titta närmare på möjligheterna!

Var vänlig lämna dina kontaktuppgifter här nedan så återkommer vi inom ett par dagar.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande