Fastighetsrätt

Faqtum Fastighetsutveckling svarar för tjänster rörande markåtkomst, plangenomförande och övriga delar i exploateringsprocessen. I förekommande typer av lantmäteriförrättningar såsom avstyckning, fastighetsreglering, klyvning, bildande av gemensamhetsanläggningar, 3 D-fastighetsbildning finns kompetens att tillgå hos oss.

Att minimera kostnaderna vid fastighetsöverlåtelser med hjälp av fastighetsreglering eller klyvning är exempel på uppdrag där Faqtum kan medverka. Det kan noteras att Finansdepartementet gett Lantmäteriet i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar att införa generell stämpelskatteplikt för dessa typer av överlåtelser. Lantmäteriet ska senast den 31 mars 2022 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.