Fastighetsrätt

Faqtum Fastighetsutveckling svarar för tjänster rörande markåtkomst, plangenomförande och övriga delar i exploateringsprocessen. I förekommande typer av lantmäteriförrättningar såsom avstyckning, fastighetsreglering, klyvning, bildande av gemensamhetsanläggningar, 3 D-fastighetsbildning finns kompetens att tillgå hos oss.