Fastighetsvärdering

Faqtum har lång erfarenhet av fastighetsvärdering och värderar många typer av fastigheter (normalt dock ej småhus), dvs kommersiella objekt, hyresbostadsfastigheter, industrifastigheter, projekt- och specialfastigheter. Självständiga marknadsanalyser kan exempelvis avse vakanser, hyresnivåer och direktavkastningar.

Fastighetsvärdering

Faqtum Fastighetsutveckling AB är ett företag med bred kompetens inom fastighetsutveckling – vi erbjuder tjänster inom all typ av bostadsrätt, fastighetsvärdering, fastighetstaxering och –beskattning, fastighetsbildning och samhällsbyggnad, med mera.

Värdering av kommersiella objekt

När det kommer till fastighetsvärdering så är det främst kommersiella objekt såsom industrifastigheter, hyresbostadsfastigheter och projektfastigheter som täcks inom Faqtums specialområde. Småhus värderar vi när beställaren är en kommun eller annan juridisk person.

 

Värdering och ersättning vid åtkomst av mark och rättigheter till mark

Vid situationer när det är fråga om att tvångsvis ta i anspråk mark och/eller rättigheter till mark aktualiseras frågan om värdering och ersättning. De lagar som innehåller bestämmelser som gör detta möjligt är expropriationslagen och fastighetsbildningslagen samt speciallagar som exempelvis plan- och bygglagen, ledningsrättslagen, anläggningslagen och miljöbalken. Faqtum anlitas ibland av lantmäterimyndigheten att göra officialvärderingar, men kan även fungera som sakkunnig åt andra uppdragsgivare. Gällande principer i tvångssituationer är ofta till underlag för att nå frivilliga avtal. Ett värderingsutlåtande utgör då vägledning för att nå överenskommelser vid ett markförvärv, exempelvis när en kommun önskar förvärva allmän platsmark.

EU.s ramdirektiv för vatten innebär att nya regler om miljöprövning av vattenkraftverk gäller. Dammutrivningar, återställning av rensade och rätade vattenutdrag kan innebära att ersättning enligt miljöbalken aktualiseras. Faqtum har erfarenhet av den typen av värderingsuppdrag.

 

Mer än fastighetsvärdering

Faqtum Fastighetsutveckling AB hade de första åren fastighetsvärdering som huvuduppgift men successivt har verksamheten vidgats till en rad av uppgifter såsom rättsekonomi, fastighetstaxering, fastighetsutveckling och icke minst bostadsrätt.

Fastighetsutveckling

De flesta fastigheter har utrymme för optimering, vissa mer än andra förstås. Alternativa användningsområden är intressanta att analysera och genom att ändra värdepåverkande parametrar kan nuvärdet för olika alternativ beräknas för att få tag i den mest intressanta lösningen.

Bostadsrätt

Näst efter fastighetsvärdering är just bostadsrätt en av våra hjärtefrågor. Inom bostadsrätt finns det få saker vi inte kan hjälpa till med. Vi erbjuder allt från hjälp med kostnadskalkyler till bygg- och fastighetsbolag, ekonomiska planer vid nyproduktion, hantering av ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Vi hjälper också till med ekonomiska utredningar för att finna lösningar för att omvandla en oäkta förening till äkta eller att revidera ekonomiska planer vid exempelvis vindsinredning. Vi är av Boverket certifierade intygsgivare.

Övrigt

Utöver fastighetsvärdering, -utveckling och bostadsrätt så kan vi på Faqtum vara behjälpliga inom i stort sett det mesta som rör din fastighet. Den kompetens vi har vad gäller både fastighetsbildning och fastighetsvärdering kan vara till stor nytta för att hantera komplicerade fastighetsfrågor. Fastighetsreglering och klyvning kommer ofta till användning vid fastighetsförvärv för att minska stämpelskatten och här är den kombinerade kompetensen till stor nytta. Utredningen SOU 2017:27 föreslog utöver förvärv via paketering även begränsningar av denna modell, men några förändringar genomfördes ej. Lantmäteriet fick i uppdrag av Finansdepartementet(Fi 2020/04826) att utreda frågan om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder och Lantmäteriet lämnade sitt förslag i mars 2022.  Vad förslaget kommer att leda till, följer Faqtum med stort intresse.

Kontakta oss för mera info:

 

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande