Plan och Bygglov

En ändring av den tillåtna markanvändningen genom rivningsförbud, skyddsbestämmelser eller genom planändring innebär ofta påtagliga konsekvenser för en fastighetsägare. Ersättningsreglerna är komplicerade och Faqtum kan analysera de aktuella förutsättningarna, upprätta förslag till yttranden över planprogram och detaljplaner eller biträda med överklaganden.