Förädling av fastigheter

Under en fastighets livscykel, från råmark till sanering, finns det anledning för en fastighetsägare att fortlöpande analysera de alternativ till förädling av en fastighet som står till förfogande. Faqtum Fastighetsutveckling svarar för analyser av olika slag, från analys av potentiella byggrätter till kalkyler inför alternativa investeringar under förvaltnings-/saneringsskedet.