En bostadsrättsförening är i de flesta fall ett privatbostadsföretag och här gäller att inkomster som hör till fastigheten inte beskattas. För att tillhöra den kategori av förening gäller att minst 60 % av de totala hyresintäkterna ska härröra från bostäder upplåtna med bostadsrätt. Om lägenhet är upplåten till juridisk person är denna intäkt inte kvalificerande. Om en medlem i föreningen har två lägenheter är båda lägenheterna kvalificerande om medlemmen hyr ut till närstående. Vid beräkningen är det hyresintäkten, dvs inte årsavgiften, som utgör underlaget och den hyresintäkt som ska användas är egentligen bruksvärdeshyran. Den av Skatteverket framtagna genomsnittshyran för aktuellt riktvärdeområde kan även komma till användning för att göra denna bedömning. För att förändra en oäkta förening till äkta kan bildandet av en 3D- fastighet för den del som av fastigheten som inrymmer verksamheter som ej ger kvalificerade intäkter, vara en lösning. Den 3 D-fastighet som bildas måste dock uppfylla de generella lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen. Faqtums erfarenhet av 3D-fastighetsbildning kan här vara till stor hjälp för att nå avsett resultat.

Från och med inkomståret 2016 gäller ändrade, mindre förmånliga, regler för oäkta bostadsföretag.

  • Lättnadsregeln är numera borttagen Bostadsrättshavare beskattas på den bostadsförmån som gäller i föreningen. Bostadsförmånen, som numera är skillnaden mellan hyresvärdet och årsavgiften, utgör skatt på kapital och beskattas till 30 %.
  •  Vid försäljning av bostadsrätt kunde tidigare sparat lättnadsutrymme användas som avdrag vid reavinstberäkningen, men denna regel gäller inte numera. Beskattning av vinsten är 25 %.

I Skatteverkets broschyr finns mer information att hämta om aktuella skatteregler.

https://www.skatteverket.se/download/18.3810a01c150939e893f8759/1449155473404/skatteregler-for-bostadsrattsforeningar-och-deras-medlemmar-skv378-utgava12.pdf