För att klara ut om ett planprogram eller ett detaljplaneförslag är ekonomiskt genomförbart är en analys som beaktar byggrätters värde, etapputbyggnader, infrastrukturkostnader mm av väsentligt värde. Den ekonomiska känsligheten för alternativa utformningar av planförslaget, beräkningar av exploatörsbidrag och planvinst kan vara ett exempel på vad som kan klarläggas. Successivt under planprocessen förbättras detaljeringsgraden vilket innebär att i slutskedet av planprocessen har kalkylerna närmast karaktären av att vara en exploateringskalkyl.  Fördelning av infrastrukturkostnader mellan olika intressenter med hänsyn till den planvinst som skapas är andra exempel på ekonomiska analyser som Faqtum kan utföra.

ekonomiska analyser