Om detaljplan eller områdesplan införs som innehåller bestämmelser om skydd, placering, utformning och utförande exempelvis för att bevara en kulturhistoriskt intressant byggnad, har en fastighetsägare rätt till ersättning om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Faqtum kan, antingen på uppdrag av kommunen eller berörd fastighetsägare utreda om förutsättningar för ersättning kan föreligga.